Back to Top

Oficiálne stránky obce

Monthly Archives: apríl 2011

Komisie pri OZ

Kultúrno-športová, školská a sociálna:
predseda – Ľubomír Matiaško
členovia – Mgr. Bibiána Krpelanová, Bc. Veronika Ľahká, Peter Gregor, Miroslav Krško ml., Viera Beláková,

 

Komisia na ochranu verejného záujmu:
predseda – Anna Kollárová
členovia – Viera Beláková, Ján Ľahký

 

Komisia na vybavovanie sťažností:
predseda – Viera Beláková
členovia – Ladislav Mokrý, Ľubomír Matiaško

 

doc

Obecné zastupiteľstvo

Poslanci obecného zastupiteľstva:

 

ZÁSTUPKYŇA STAROSTU:

Anna KOLLÁROVÁ

 

POSLANCI:

Ľubomír MATIAŠKO

Viera BELÁKOVÁ

Ján ĽAHKÝ

Ladislav MOKRÝ

Zamestnanci

Obecný úrad:

Jozef Krpelan, starosta obce
Ing. Peter Vido, hlavný kontrolór obce
Ing. Iveta Ľahká, odborná referentka
Ing. Dajana Chlpeková, odborná referentka
Daniela Čampišová, zamestnankyňa vnútornej správy

 

Materská škola:

Bc. Stanislava Dobrotková, riaditeľka Materskej školy
Bc. Romana Matiašková, učiteľka v MŠ
Katarína Matiašková, zamestnanec výdajnej ŠJ

 

Hlavný kontrolór obce

Ing. Peter Vido

 

Postavenie hlavného kontrolóra:

– hlavného kontrolóra volí a odvoláva zastupiteľstvo

– kontrolór nesmie podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť

– funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou: poslanca zastupiteľstva, predsedu, člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je samostprávny kraj, iného zamestnanca samosprávneho kraja

– na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny platných hlasov prítomných poslancov zastupiteľstva

– hlavný kontrolór je volený zastupiteľstvom na funkčné obdobie v trvaní 6 rokov

– odmenu kontrolóra schvaľuje obecné zastupiteľstvo

– po skončení funkčného obdobia ma nárok na odstupné v sume dvoch mesačných platov

– výkon funkcie hlavného kontrolóra zaniká: vzdaním sa funkcie, odvolaním z funkcie, uplynutím jeho funkčného obdobia, smrťou, dňom právoplatnosti rozsudku, ktorým bol zbavený spôsobilosti na právne úkony a odsúdený za trestný čin, zanedbávaním povinností vyplývajúcich z jeho funkcie