Ing. Peter Vido

 

Postavenie hlavného kontrolóra:

– hlavného kontrolóra volí a odvoláva zastupiteľstvo

– kontrolór nesmie podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť

– funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou: poslanca zastupiteľstva, predsedu, člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je samostprávny kraj, iného zamestnanca samosprávneho kraja

– na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny platných hlasov prítomných poslancov zastupiteľstva

– hlavný kontrolór je volený zastupiteľstvom na funkčné obdobie v trvaní 6 rokov

– odmenu kontrolóra schvaľuje obecné zastupiteľstvo

– po skončení funkčného obdobia ma nárok na odstupné v sume dvoch mesačných platov

– výkon funkcie hlavného kontrolóra zaniká: vzdaním sa funkcie, odvolaním z funkcie, uplynutím jeho funkčného obdobia, smrťou, dňom právoplatnosti rozsudku, ktorým bol zbavený spôsobilosti na právne úkony a odsúdený za trestný čin, zanedbávaním povinností vyplývajúcich z jeho funkcie