VZN Prevádzkový poriadok pohrebiska obce73 KB
Dodatok č. 1 k VZN č. 3 Prevádzkový poriadok pohrebiska obce39 KB
Dodatok č. 2 k VZN č. 3 Prevádzkový poriadok pohrebiska obce47 KB
Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku69.5 KB
VZN č.1 2012 – o dani za psa35.50 KB
VZN č.2 2012 – o dani z nehnuteľnosti59.5 KB