Výzva na predloženie ponúk na stavebné práce Obec Malá Čausa.pdf

Technická a sprievodná správa.pdf

Modernizácia tribúny – PDF.PDF

Príloha č. 1 – stavebné práce.docx

Príloha č. 2 čestné vyhlásenie.docx

Príloha č 3 Zmluva o dielo Modernizácia tribúny.docx

Modernizácia tribúny TJ Družstevník Malá Čausa-výkaz výmer.xls

Súhrnná správa 3_2020.pdf