Back to Top

Oficiálne stránky obce

Aktuality

Pozvánka na Bazár 🧸 a Farmársky trh 🌿,

Pozvánka na Bazár 🧸 a Farmársky trh 🌿,
ktorý sa uskutoční 14. mája 2022 na Futbalovom ihrisku v Malej Čause od 10:00.
Ponúkať môžete:
– oblečenie pre deti aj dospelých (zachovalé a nositeľné),
– hračky (funkčné a neohrozujúce zdravie),
– knihy (zachovalé),
– malé milé drobnosti, ktoré ešte niekomu môžu poslúžiť,
– vnútorné kvety (ktoré vám už zavadzajú, máte veľa odrezkov a pod.),
– kvety do vonkajších záhonov (semienka, sadenice, odkopky),
– bylinky, ktorých máte veľa (odkopky, semienka, odrezky),
– zelenina (semienka a priesady),
– prebytky z dvora (vajíčka, mlieko, syry, džemy, výživy, zaváraniny, med a pod.).
** Formu ponuky už necháme na vás, či chcete predávať, vymieňať alebo darovať
** Stôl kde si vyložíte veci (event. stoličky na sedenie) si každý donesie svoj.
** Vjazd automobilom na ihrisko nebude možný
** Viac info na t. č. 0910 138 346
Prosíme vás, nenoste žiadnu šmelinu, ktorá je vhodná akurát do smetiaka. Ide skôr o to dať veciam druhú šancu ♻️
Teším sa a dúfam, že zažijeme pekný deň ☀️

 

Oznam TK Mača

Vážení priatelia a priaznivci turistiky.
S potešením Vám oznamujeme, že dňa 21. 5. 2022 sa uskutoční výlet do Slovenského krasu, za účelom návštevy Zádielskej doliny a Turnianskeho hradu. Poplatok za zájazd je 15€ pre člena,18€ pre nečlena a 10€ pre dieťa od 6 do 15rokov. Prihlásiť sa môžete v úradných hodinách na obecnom úrade. Odchod autobusu je naplánovaný na 5:30 zo zastávky pri obecnom úrade.

Zmena spôsobu zberu použitého kuchynského oleja

Oznamujeme občanom, že sa mení spôsob zberu použitého kuchynského oleja v našej obci. Pri kontajneroch na textil pribudli nové nádoby na tento olej. Použité jedlé oleje a tuky môžete doň ukladať v zatvorených plastových fľašiach. (nevylievať, nepoužívať sklenené fľaše) Do tejto nádoby nepatria motorové oleje – tie zbierame 2x ročne spolu s nebezpečným odpadom.

 

Oznam – pošta Veľká Čausa

Pošta Veľká Čausa oznamuje občanom, že bude z technických príčin zatvorená do 31. marca 2022.

Aplikácia obce:

Vážení občania.
V rámci  skvalitnenia informovania už funguje oficiálna aplikácia obce. Momentálne pre Android na stiahnutie TU, čoskoro bude k dispozícií aj na App Store. V aplikácií sú aktívne push notifikácie, ktoré Vás upozornia na všetky dôležité oznamy, taktiež je tam viacero modulov, ktoré budeme postupne napĺňať obsahom.

Oznam Ministerstva vnútra SR:

MINV A4 obete obchodovania

MINV A5 Obchodovanie s ludmi preview

Jednota dôchodcov na Slovensku

 

Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku č. 27
v obci Malá Čausa
(ďalej len „ZO JDS“ v príslušnom gramatickom tvare)

ZO JDS je jedna z mladších organizácií, ktorá pôsobí v obci Malá Čausa a jej vznik sa datuje dňom 30. januára 2003 kedy sa uskutočnila ustanovujúca členská schôdza. Účastníci tejto schôdze si zvolili členov výboru v zložení: Rozália PODOLCOVÁ – predsedníčka, Jozef FRIMMEL – podpredseda, Anton BÁTORA – tajomník, Zlatica MATIAŠKOVÁ – hospodárka, Anna MATIAŠKOVÁ (č. d. 51) – členka, Margita HLINKOVÁ – členka. Členov revíznej komisie v zložení: Eva JAŠKOVÁ – predsedníčka, Zdenka DURZOVÁ – členka, Anna MATIAŠKOVÁ (č. d. 197) – členka. Títo členovia, ale aj ďalší, svojou aktivitou sa najviac podieľali pri zakladaní ZO JDS v obci Malá Čausa.
Výbor ZO JDS pri zabezpečovaní činnosti a zapájaní sa do rôznych aktivít organizácie sa zameriava na to, aby boli dodržiavané Stanovy, Programové ciele, Uznesenia, Smernica o hospodárení Jednoty dôchodcov na Slovensku a sú-visiace metodické pokyny.
V roku 2004 obec zriadila Klub dôchodcov, v ktorom sa záujemcovia stretávajú takmer pravidelne každý pondelok. Na týchto stretnutiach sa zaoberajú rôznou záujmovou činnosťou. Aj keď v začiatkoch zriadenia Klubu dôchodcov bo-li podmienky dosť zložité, záverom roka 2008 boli skolaudované a odovzdané do prevádzky zrekonštruované priestory v budove požiarnej zbrojnice. Teraz majú dôchodcovia obce podmienky výrazne zlepšené, kvalitatívne na vysokej úrovni. Za to, že sa situácia podstatne zmenila, patrí veľké poďakovanie poslancom obecného zastupiteľstva, pracovníkom obecného úradu pod vedením Ing. Petra Vidu, starostu obce Malá Čausa. Aj keď je obdobie rokov 2020 a 2021poznačené pandémiou COVID 19, nastúpený trend pomoci a spolupráce je udržiavaný aj za vedenia súčasného starostu Jozefa Krpelana.

 

Od vzniku ZO JDS boli v stave členskej základne nasledovné pohyby:

POHYBY V STAVE ČLENSKEJ ZÁKLADNE

 

Z uvedeného prehľadu vyplýva, že za uplynulé obdobie ZO JDS eviduje v priemere 67 členov a od jej založenia pribudlo celkom 70 členov, pričom ubudlo 76 členov, z toho 36 ukončilo členstvo na základe vlastného rozhodnutia a 40 opustilo rady ZO JDS z dôvodu úmrtia.

V súčasnosti je zloženie výboru ZO JDS nasledovné:

1. Ing. Ivan Matiaško, predseda
2. Anton Bátora, podpredseda
3. Anna Matiašková (č. d. 110), tajomníčka
4. Mária Sobotová, hospodárka
5. Peter Gregor, člen
6. Katarína Gregorová, členka
7. Ľudmila Chlpeková, členka
8. Jolana Mičianivá, členka
9. Katarína Vargovská, členka

Zloženie revíznej komisie:

1. Eva Jašková, predsedníčka
2. Zdenka Durzová, členka
3. Anna Matiašková (č. d. 197), členka

Výbor ZO JDS aj touto cestou pripomína, že Jednota dôchodcov na Slovensku vznikla v roku 1990. V zmysle Zákona č. 83/1990 Zb. je občianskym združením. Je nezávislá, samostatná právnická osoba. Do jej postavenia a činnosti môžu štátne orgány zasahovať len v medziach zákona. Združuje občanov staršieho veku – dôchodcov, bez rozdielu národnosti, politickej príslušnosti, náboženstva a sociálneho pôvodu.

Poslaním organizácie je najmä:
– pomáhať pri príprave občanov na život a prácu v dôchodkovom veku;
– chrániť práva a oprávnené požiadavky dôchodcov na spravodlivé a dôstojné dôchodkové zabezpečenie, zdravotnú a sociálnu starostlivosť;
– sledovať vývoj životnej úrovne dôchodcov a navrhovať príslušné opatrenia;
– poskytovať sociálnu, zdravotnú a právno-poradenskú pomoc svojim členom;
– pomáhať pri realizácii celoživotného vzdelávania a podporovať kultúrno-spoločenské aktivity seniorov;
– je členom medzinárodných organizácií seniorov EURAG (Európska organizácia starších ľudí) a ESO (Európska seniorská organizácia).

Týmto aj vyzýva ostatných občanov – dôchodcov, najmä mlado dôchodcov, aby vstúpili do radov ZO JDS a tak sa zapojili do napĺňania myšlienky „v JEDNOTE je sila“. Viac na nete link:  http://jednotadochodcov.sk

 

Fotografie JDS