Back to Top

Oficiálne stránky obce

Zmluvy

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

Archív

Výrub stromov

SPRÁVNE KONANIA OCHRANY PRÍRODY A KRAJINY

   Na základe vydania zákona č. 40/2011 (účinnosť od 01.12.2011), ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bola obciam uložená povinnosť zverejniť na svojej internetovej stránke informáciu o začatí každého správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany príroda a krajiny chránené týmto zákonom. Ide o povinnosť zverejniť podanie žiadosti o vydanie rozhodnutia na výrub drevín rastúcich mimo lesa v katastrálnom území obce Malá Čausa.

   Túto povinnosť bude obec plniť v lehote do 3 dní od začatia konania, v zmysle vyššie uvedeného zákona. Začiatkom konania je deň podania žiadosti.

    Informácia bude obsahovať meno a adresu žiadateľa, rozsah výrubu, lokalitu, odôvodnenie a lehotu na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní.

   Zverejnená informácia slúži v zmysle novely zákona týmto subjektom:
   – subjekt, ktorý má požadovanú právnu formu, je právnickou osobou (napr.    občianske združenie v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov a iné),
– subjekt, ktorého predmetom činnosti je, najmenej jeden rok, ochrana prírody a krajiny (§ 2 ods. 1 zákona o ochrane prírody),
– subjekt, ktorý podal predbežnú žiadosť o účastníctvo podľa § 82 ods. 6 zákona o ochrane prírody,
– subjekt, ktorý písomne alebo elektronicky potvrdil svoj záujem byť účastníkom v začatom správnom konaní,
V prípade záujmu oprávnených subjektov o vstup do správneho konania, je potrebné túto požiadavku zaslať na Obecný úrad Malá Čausa, v uvedenej lehote.

2024

2023

2022

2021

2020

2019

Archív

docOznámenie o začatí správneho konania na výrub – Rendek Jozef33.5 KB

docOznámenie o začatí správneho konania na výrub – Matiaško Ľuboš32.5 KB

docOznámenie o začatí správneho konania na výrub – Šimko Milan 170 č. 201933.5 KB

docOznámenie o začatí správneho konania na výrub – Držíková r. 201932.5 KB

docOznámenie o začatí správneho konania na výrub – Gregor Peter r. 201933.5 KB 

docOznámenie o začatí správneho konania na výrub – Čampiš Roman r. 201933 KB

docOznámenie o začatí správneho konania na výrub – Uhliar Ján r. 201832.5 KB

pdfOznámenie o začatí správneho konania – M.Hlinka255.38 KB

docOznámenie o začatí správneho konania na výrub – Obec Veľká Čausa r. 201832.5 KB

docOznámenie o začatí správneho konania na výrub – p.Šturcel32 KB

docOznámenie o začatí správneho konania na výrub – p.Valenta31 KB

docOznámenie o začatí správneho konania na výrub – p.Mak32 KB

docOznámenie o začatí správneho konania na výrub – p.Bursa31.5 KB

docOznámenie o začatí správneho konania na výrub – p.Dušan Bartoš – 201531.5 KB

docOznámenie o začatí správneho konania na výrub – p.Šimko Milan32 KB

docOznámenie o začatí správneho konania na výrub – p.Ľahký31.5 KB

docOznámenie o začatí správneho konania na výrub – p.Marko Igor31.5 KB

docOznámenie o začatí správneho konania na výrub – p.Kopálová31.5 KB

docObec Veľká Čausa-Oznámenie o začatí správneho konania na výrub31.5 KB

docOznámenie o začatí správneho konania na výrub – p.Baška31 KB

docOznamenie o začatí správneho konania na výrub ObecMalá Čausa – p.Matiaško31.5 KB

docOznamenie o začatí správneho konania na výrub ObecMalá Čausa – p. Chlpek31.5 KB

docOznámenie o začatí správneho konania na Výrub-Obec Malá Čausa32 KB

pdfOznámenie o začatí správneho konania na výrub-Dušan Bartoš36.51 KB

docOznámenie o začatí správneho konania na Výrub-Matiaško Ján Prievidza31.5 KB

docOznámenie o začatí správneho konania na výrub – Krcho32.5 KB

docOznámenie o začatí správneho konania na výrub – Brunclíková32.5 KB 

 

 

 

 

Faktúry