Back to Top

Oficiálne stránky obce

Urbárske pozemkové spoločenstvo Malá Čausa

Detail pozemkového spoločenstva

IČO: 00631167
DIČ: 2021117824
SK NACE: 02100 Lesné hospodárstvo

Adresa:

Urbárske pozemkové spoločenstvo Malá Čausa
Malá Čausa 175
97101 Malá Čausa

Právna forma: Pozemkové spoločenstvo
Kat. veľkosti: 3-4 zamestnanci
Druh vlastníctva: Súkromné tuzemské

Dátum vzniku: 01.04.1996

Jednota dôchodcov na Slovensku

 

Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku č. 27
v obci Malá Čausa
(ďalej len „ZO JDS“ v príslušnom gramatickom tvare)

ZO JDS je jedna z mladších organizácií, ktorá pôsobí v obci Malá Čausa a jej vznik sa datuje dňom 30. januára 2003 kedy sa uskutočnila ustanovujúca členská schôdza. Účastníci tejto schôdze si zvolili členov výboru v zložení: Rozália PODOLCOVÁ – predsedníčka, Jozef FRIMMEL – podpredseda, Anton BÁTORA – tajomník, Zlatica MATIAŠKOVÁ – hospodárka, Anna MATIAŠKOVÁ (č. d. 51) – členka, Margita HLINKOVÁ – členka. Členov revíznej komisie v zložení: Eva JAŠKOVÁ – predsedníčka, Zdenka DURZOVÁ – členka, Anna MATIAŠKOVÁ (č. d. 197) – členka. Títo členovia, ale aj ďalší, svojou aktivitou sa najviac podieľali pri zakladaní ZO JDS v obci Malá Čausa.
Výbor ZO JDS pri zabezpečovaní činnosti a zapájaní sa do rôznych aktivít organizácie sa zameriava na to, aby boli dodržiavané Stanovy, Programové ciele, Uznesenia, Smernica o hospodárení Jednoty dôchodcov na Slovensku a sú-visiace metodické pokyny.
V roku 2004 obec zriadila Klub dôchodcov, v ktorom sa záujemcovia stretávajú takmer pravidelne každý pondelok. Na týchto stretnutiach sa zaoberajú rôznou záujmovou činnosťou. Aj keď v začiatkoch zriadenia Klubu dôchodcov bo-li podmienky dosť zložité, záverom roka 2008 boli skolaudované a odovzdané do prevádzky zrekonštruované priestory v budove požiarnej zbrojnice. Teraz majú dôchodcovia obce podmienky výrazne zlepšené, kvalitatívne na vysokej úrovni. Za to, že sa situácia podstatne zmenila, patrí veľké poďakovanie poslancom obecného zastupiteľstva, pracovníkom obecného úradu pod vedením Ing. Petra Vidu, starostu obce Malá Čausa. Aj keď je obdobie rokov 2020 a 2021poznačené pandémiou COVID 19, nastúpený trend pomoci a spolupráce je udržiavaný aj za vedenia súčasného starostu Jozefa Krpelana.

 

Od vzniku ZO JDS boli v stave členskej základne nasledovné pohyby:

POHYBY V STAVE ČLENSKEJ ZÁKLADNE

 

Z uvedeného prehľadu vyplýva, že za uplynulé obdobie ZO JDS eviduje v priemere 67 členov a od jej založenia pribudlo celkom 70 členov, pričom ubudlo 76 členov, z toho 36 ukončilo členstvo na základe vlastného rozhodnutia a 40 opustilo rady ZO JDS z dôvodu úmrtia.

V súčasnosti je zloženie výboru ZO JDS nasledovné:

1. Ing. Ivan Matiaško, predseda
2. Anton Bátora, podpredseda
3. Anna Matiašková (č. d. 110), tajomníčka
4. Mária Sobotová, hospodárka
5. Peter Gregor, člen
6. Katarína Gregorová, členka
7. Ľudmila Chlpeková, členka
8. Albína Katialová, členka

Zloženie revíznej komisie:

1. Eva Jašková, predsedníčka
2. Elena Bartošová, členka
3. Katarína Vargovská, členka

Výbor ZO JDS aj touto cestou pripomína, že Jednota dôchodcov na Slovensku vznikla v roku 1990. V zmysle Zákona č. 83/1990 Zb. je občianskym združením. Je nezávislá, samostatná právnická osoba. Do jej postavenia a činnosti môžu štátne orgány zasahovať len v medziach zákona. Združuje občanov staršieho veku – dôchodcov, bez rozdielu národnosti, politickej príslušnosti, náboženstva a sociálneho pôvodu.

Poslaním organizácie je najmä:
– pomáhať pri príprave občanov na život a prácu v dôchodkovom veku;
– chrániť práva a oprávnené požiadavky dôchodcov na spravodlivé a dôstojné dôchodkové zabezpečenie, zdravotnú a sociálnu starostlivosť;
– sledovať vývoj životnej úrovne dôchodcov a navrhovať príslušné opatrenia;
– poskytovať sociálnu, zdravotnú a právno-poradenskú pomoc svojim členom;
– pomáhať pri realizácii celoživotného vzdelávania a podporovať kultúrno-spoločenské aktivity seniorov;
– je členom medzinárodných organizácií seniorov EURAG (Európska organizácia starších ľudí) a ESO (Európska seniorská organizácia).

Týmto aj vyzýva ostatných občanov – dôchodcov, najmä mlado dôchodcov, aby vstúpili do radov ZO JDS a tak sa zapojili do napĺňania myšlienky „v JEDNOTE je sila“. Viac na nete link:  http://jednotadochodcov.sk

 

Fotografie JDS